• Home
  • Zh - Hạt màu trắng

Zh - Hạt màu trắng

Clear Filters
產品COLMAST®CW1350 – 白色母粒含有TIO2 成分,該成分可有效散射光,有助於為最終產品創造高遮盖率,並且Tio2 還可以吸收紫外線,因此即使在恶劣的环境条件下也有助于保持最终产品的耐用性。